Informacje dla klientów

Należne poszkodowanym i możliwe do uzyskania odszkodowania i świadczenia:

I. Szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

A. Szkoda w pojeździe

 • zwrot kosztów naprawy
 • zwrot kosztów holowania i parkowania
 • rekompensata z tytułu utraty wartości rynkowej
 • w przypadku szkody całkowitej wypłatę różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed i po wypadku
 • w przypadku szkody całkowitej koszt zbycia pojazdu uszkodzonego i nabycia innego wynajem pojazdu zastępczego
 • zwrot utraconych korzyści wynikłych z przestoju


B. Szkoda na osobie

 • zadośćuczynienie
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego
 • zwrot koszty leczenia i opieki pozaszpitalnej
 • zwrot kosztów urządzeń kompensujących kalectwo lub zmniejszających upośledzenie narządów
 • zwrot koszty sprzętu rehabilitacyjnego
 • zwrot koszty przejazdów osób bliskich do i ze szpitala
 • zwrot koszty opieki ze strony osób trzecich
 • zwrot koszty odpowiedniego lub lepszego odżywiania (np. wysokokalorycznej diety lub diety bogatej w konkretne składniki)
 • zwrot utraconych korzyści
 • renta (wyrównawcza, na zwiększone potrzeby, z tytułu utraty widoków powodzenia na przyszłość)


C. Szkoda wynikła wskutek śmierci osoby bliskiej

 • zwrot kosztów pogrzebu
 • zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny
 • stosowne odszkodowanie
 • renta dla osób, którym zmarły dostarczał środków do życia


D. Pozostałe szkody w mieniu

 • zwrot kosztów naprawy lub odtworzenia uszkodzonego mienia
 • zwrot ewentualnych kosztów zakupu, transportu
 • zwrot ewentualnie utraconych korzyści

 

II. Szkody z ubezpieczeń dobrowolnych: autocasco, ubezpieczenie budynków i budowli, ubezpieczenie mienia – zgodnie z zakresem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia (ogólnych warunkach ubezpieczenia)


Poza tym, w każdym ubezpieczeniu w przypadku zwłoki możliwe jest także ubieganie się oprócz ustawowych odsetek o rekompensatę szkody, która ewentualnie z tej zwłoki wyniknęła